Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2017 – 2018

 

  • Věk žáka
  • Sourozenec v ŠD
  • Trvalé bydliště žáka mimo obec Ostrava      
  • Sourozenec ve škole

 

 Kapacita školní družiny je 28 žáků.

O přijímání dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněného zápisního lístku a kritérií pro přijetí.

Na zapsání do ŠD není právní nárok.

 

 

 

Družinka

Družina je součástí Základní školy Čkalovova a je rozdělena do dvou oddělení, která jsou umístěna v budově C. Družinové děti mohou využívat k pohybovým a sportovním aktivitám také prostory velké i malé tělocvičny, školní hřiště a školní zahradu.Dále je k dispozici nově vybavená počítačová učebna s internetem a také cvičná kuchyňka. Stravování dětí je zajišťováno školní jídelnou, která je umístěna mimo budovu školy. Materiální podmínky jsou dobré.

 

Personální podmínky

Vychovatelky mají středoškolské pedagogické vzdělání a speciální pedagogické studium pro vychovatele. Každoročně se účastní na akreditovaných kurzech a programech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.Absolvovaly také zdravotnický kurz, aby byla i v odpoledních hodinách a mimoškolních družinových akcích (letní ozdravný pobyt) plně zajištěna první pomoc.Spolupracují s pedagogy speciálních tříd.

 

Ekonomické podmínky

Provoz ŠD je hrazen zřizovatelem.Spotřební materiál, vstupné a jízdné si hradí žáci sami. Úhrada neinvestičních nákladů na žáka ŠD je ošetřena vyhláškou ZŠ.Platba činí na žáka měsíčně 50 Kč(s ohledem na sociální podmínky žáků).Platba je vybírána každý měsíc hotovostně vychovatelkou. O výjimku žádají rodiče dodáním oznámení o přiznání dávky státní sociální podpory.

 

Vnitřní řád školní družiny

 

Provozní řád školní družiny

 

1.     Provoz školní družiny je od 6.00  - 7.45 h. a 11.45 - 16.30 h.

2.     Rodiče, případně jiní zákonní zástupci žáka, který je přihlášen k pravidelné docházce do ŠD, vyplní na přihlášce údaje, rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka ze ŠD. Přihlášením dítěte do ŠD rodiče zodpovídají za jeho pravidelnou docházku. Ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák významným projevem porušuje kázeň, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvlášť závažných důvodů. Toto rozhodnutí předem projedná se zákonnými zástupci žáka.

3.     Pobyt žáka je placený. Platba činí 50 Kč měsíčně. Platbu je nutno uhradit do 30.9. každého škol. roku pro 1. pololetí a do 31.1. stejného školního roku pro 2. pololetí. Platbu lze provádět pololetně nebo ročně. Platba za ŠD může být prominuta na základě písemné žádosti zákonného zástupce a při předložení dokladu o pobírání sociálního příplatku na dítě nebo vznik nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči.

4.     Doba odchodu žáka ze ŠD je zpravidla mezi 15.00 – 16.30 h. Dřívější odchod není vhodný, jelikož narušuje program. Žáci převážně odcházejí ze ŠD s doprovodem rodičů, sourozenců nebo jiných zákonných zástupců (nutné písemné zplnomocnění). Žáci přicházejí po skončení vyučování ze tříd s vyučujícím na určené místo (chodba u schodiště v přízemí budovy B), kde jsou předány vychovatelce. Za bezpečnost žáků zodpovídají ped. pracovníci ŠD a to od převzetí žáka až do jeho odchodu ze ŠD.

5.     Pitný režim je zajišťován školní jídelnou a rodiči.

6.     Do ŠD mohou být dočasně umístěni žáci, kteří nejsou přihlášeni do ŠD, např. v době, kdy je z různých důvodů přerušena výuka.

7.     ŠD úzce spolupracuje s rodiči a se SRPD. Rodiče se mohou denně informovat o svém dítěti.

8.     Pokud rodiče nevyzvednou žáka ze ŠD do 17.30 h., bez předchozí omluvy, bude žák předán Městské policii v Ostravě – Porubě.

9.     Žáci jsou o chování a bezpečnosti poučeni vždy na začátku školního roku nebo následovně v důsledku nevhodného chování, úrazu. Dbají též na bezpečnost v silničním provozu a při příchodu a odchodu ze školy. Zranění nebo úraz v ŠD okamžitě hlásí vychovatelce. Drobné úrazy jsou ošetřeny zdravotníkem, zaznamenány v knize úrazů a sděleny rodičům písemně. Náhlá nemoc, bolest nebo nevolnost jsou rodičům sděleny telefonicky.

 

     

          Marta Hamalová                                                    Mgr.Jiřina Vozná

          Marcela Sasínová      

                                                                                     ředitelka školy

          vychovatelky školní družiny

 

 

      V Ostravě-Porubě  1. 9. 2016

 

Kontakt

Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace

zs.ckalovova@seznam.cz

Základní škola, Čkalovova 942/2, Ostrava - Poruba, 708 00

UPOZORNĚNÍ:
Telefonní číslo 596 925 473 je v současné době mimo provoz, v případě potřeby volejte 603 449 841, nebo 731 644 724.
Děkujeme za pochopení.

Datová schránka: 8nvh93z

adresa pro evidenci úředních e-mailů:
ZSCka@po-msk.cz

IČO: 64628183

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Shandi-lee  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode